Cordys

Four chromolithographic prints of cattle

Estimate: $500


Lot Description

Four chromolithographic prints of cattle, 19thC. 205 x 230mm.